Deschiderea anului școlar

In atentia parintilor si elevilor:

Aici puteti descarca toate pozele realizate cu ocazia Deschiderii Anului Scolar 2014-2015

Deschiderea anului școlar va avea loc luni, 15.09.2014, ora 10, la sediul din strada Cihoschi   nr.17. La deschidere vor participa clasele 0 – XII.

Elevii colegiului vor veni în uniforme. Pentru achiziționarea acestora programul este următorul:

 • la biblioteca școlii: vineri, 12 septembrie între orele 9 – 14:
 • magazin DEPOT 96, Splaiul Unirii nr.96: Sâmbăta între orele 10 – 20, Duminică între orele 10 – 18.

Pentru buna desfășurare a festivității de deschidere, membrii INTERACT, îmbrăcați în veste fluorescente vor ghida părinții și elevii.

Grădinița începe luni ora 9.00 în sediul din Christian Tell nr.22.

Ședințele cu părinții pentru clasa 0 vor avea loc luni, ora 18, în sediul din Christian Tell nr. 22 și pentru clasa I, marți, ora 18, sediul din Christian Tell nr. 22.

Imprimare

Transferul elevilor

Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.

Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. În situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior.

(2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.

Art.137. În învăţământul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art.138. În învăţământul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

În cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

Art.139. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

Art.140. În învăţământul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, în cadrul aceluiaşi profil, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. În cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

Art.141. (1)Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament şi în regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;

(2) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.

Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, în clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, în limita efectivului de 30 elevi la clasă.

(2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii.

(3) La disciplinele care se află în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se dau din toata material aferenta.

(4) La disciplinele care se regăsesc atât în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cât şi în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă în programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.

Art.143. Elevii din învăţământul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:

a) elevii de la învăţământul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de învăţământ de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul intern;

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la învăţământul seral, în condiţiile precizate la lit. a);

c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art.144. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare.

Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.

Art.146. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.

Art.147. Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învăţământul de zi la altă formă de învăţământ sau de la învăţământul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de învăţământ la cel de zi, numai în perioada vacanţei de vară;

c) elevii din clasa a XII-a, învăţământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învăţământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. În această situaţie, pe diploma de absolvire şi în registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.

Art.148. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 – 145, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;

c) la / de la învăţământul de artă sau sportiv;

d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;

e) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

Conform ROI dupa aprobarea transferului, elevii trebuie sa sustina un test de verificare la limba germana

 

Conform Hotararii Consiliului de Administratie al Colegiului German Goethe transferul elevilor de la o clasa la alta va fi aprobat doar daca in prealabil o comisie formata din invatatorii/profesorii celor doua clase si un membru al Consiliului de Administratie va motiva necesitatea efectuarii acestui transfer.

Imprimare

Proiecte

2013 - 2014

Denumire proiect: Grundtvig, Connecting Generations

http://clubul-paideea.blogspot.ro/2013/03/paideea.html

Institutii implicate:

·  Comisia Europeana - The Lifelong Learning Programme: educatie si oportunitati de pregatire pentru toata lumea. In cadrul acestuia exista 4 subprograme pentru studenti, elevi, profesori si toti cei implicati in educatie:Comenius (pentru scoli); Erasmus (pentru studii superioare);Leonardo da Vinci (pentru invatatmantul profesional); Grundtvig(educatia pentru adulti)

· ANPCDEFP (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale)

· Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

· Colegiul German „Goethe”, clasa pregătitoare/clasa I D 2012-2013,învățător         Tîrzioru Delia Ingrid

Tari participante: 9 parteneri europeni din 8 tari participante: Italia, Anglia, Ungaria, Grecia, Turcia, Polonia, Slovenia, România.

 

2012-2013

 • Parteneriat cu Lessing Gymnasium din Ulm
 • Parteneri pentru o zi - Orientare profesională
 • Practica elevilor din clasa a XI-a la firma Oracle – Orientare şi consiliere pentru carieră
 • Grădina şcolii – Educaţie pentru protejarea naturii
 • Programul realizat de Politia Romana împotriva violenţei
 • Parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa
 • Wagnis Demokratie, proiect în colaborare cu ZfA
 • European Schools for a Living Planet, proiect în colaborare cu WWF Austria
 • Proiect Comenius ”Schnupperstudium” în  parteneriat cu scolile de limbă germană din România, Polonia şi Bulgaria
 • Model United Nations în colaborare cu Şcoala Germană din Atena
 • Parteneriat cu editura Humanitas ( întâlniri cu Herta Mueller, Gabriel Liiceanu, Karin Guendisch, prezentarea  cărţii, Sâmbătă când vine Sambo de  de Paul Maar, tradusă la editura Humanitas.)
 • vernisajul la galeria Goldart a picturilor realizate de elevii colegiului în cadrul Săptămânii proiectelor
 • Workshop de literatură coordonat de scriitorul Eginald Schlattner.

2011 - 2012

 • Parteneriat cuLessing Gymnasium din Ulm
 • Parteneri pentru o zi - Orientare profesională
 • Practica elevilor din clasa a XI-a – Orientare și consiliere pentru carieră
 • Grădina școlii – Educațiepentru protejarea naturii
 • Programul realizat de Politia Romana împotriva violenței
 • Parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța
 • Wagnis Demokratie, proiect în colaborare cu ZfA
 • European Schools for a Living Planet, proiect în colaborare cu WWF Austria
 • Proiect Comenius ”Schnupperstudium” în parteneriat cu scolile de limbă germană din România, Polonia și Bulgaria
 • Model United Nations în colaborare cu Școala Germană din Atena
Imprimare

Istoric

Colegiul German Goethe din București, situat în strada Cihoschi nr. 17, are o istorie de două veacuri și jumătate, care a început în 1751, când în casa parohială din mahalaua Stejarilor (Str. Lutherană de astăzi), sub oblăduirea învățătorului Peter Roth, a început să funcționeze "Școala comunității evanghelice" cu predare în limba germană. 

Colegiul German Goethe din BucurestiAvând o existență sincopată, marcată în 1855 de separarea unității școlare în Școala de băieți și Școala de fete, aceasta se mută, în 1866, într-o clădire nouă din Str. Lutherană, construită cu sprijinul Ministerului Cultelor.

În 1948, Școala germană iese din custodia bisericii evanghelice și trece în proprietatea statului.

Anul 1956 înseamnă pentru Școala germană recunoașterea în cadrul instituțiilor de învățământ sub numele de "Școala nr. 21", apoi de "Liceul nr. 21".

În 1959, liceul se mută în Str. Nuferilor. În 1973 se mută pe Calea Dorobanți, cu intrare în Str. Cihoschi, iar în 1976 devine "Liceul real-umanistic nr.3". În 1977 poartă titulatura de "Liceul de matematică-fizică nr. 6", pentru ca în 1982 să-și schimbe profilurile și să devină "Liceul industrial nr. 34".

După deschiderea oferită de anul 1989, liceul revine la tradiția lui teoretică. În anul școlar 1990/1991 iși ia numele de "Liceul teoretic Hermann Oberth", consolidându-și pozitia de scoală a comunitații germane.

În prezent, liceul poartă numele de Colegiul German Goethe, susținându-și aura specială pe care și-a creat-o în sistemul educațional românesc.

Imprimare

Noutăţi

2013-2014

Imprimare

Regulament

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN AL COLEGIULUI GERMAN GOETHE

Cuprins

1. Codul de conduită al elevilor din Colegiul German „Goethe”     

A.    DREPTURILE ELEVILOR 

B.     RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR 

C.     CURĂŢENIA ÎN ŞCOALĂ

D. RESPONSABILITĂŢILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

E.     MOTIVAREA ABSENŢELOR 

F.      REZOLVAREA CONFLICTELOR 

G.    INTERDICŢII – MĂSURI – SANCŢIUNI 

H.    DISPOZIŢII FINALE 

2. Responsabilităţile si drepturile părinţilor sau a susţinătorilor legali ai elevilor din Colegiul German „Goethe” 

 

3. Responsabilităţile cadrelor didactice din Colegiul German „Goethe” 

 

4. Responsabilităţile personalului auxiliar din Colegiul German „Goethe”

 

5.  Transferul elevilor din/în Colegiul German „Goethe” 

ANEXE

 * ANEXA 1: NORME DE SECURITATE PENTRU ELEVI ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ

   *   ANEXA 2: PĂSTRAREA DOTĂRILOR ŞI A SĂLII DE CLASĂ

 *  ANEXA 3: MĂSURI DE PĂSTRARE A IGIENEI ŞI DE UTILIZARE A GRUPURILOR SANITARE

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

AL COLEGIULUI GERMAN „GOETHE”

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului German „Goethe”, valabil în anul şcolar 2013-2014, este aprobat de Consiliul de administraţie şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare. Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru tot personalul salariat al Colegiului German „Goethe”, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. Codul de conduită face parte din Regulamentul de ordine interioară al Colegiului German Goethe şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar în vigoare (R.O.F.U.Î.P.).

 

 

1. CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR
DIN COLEGIUL GERMAN GOETHE

DREPTURILE  ŞI RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

Dobândirea calităţii de elev al Colegiului German „Goethe”, înseamnă pentru orice tânăr şansa integrării într-o tradiţie multiseculară şi a dobândirii unui profil intelectual şi moral de certă valoare, care să confirme renumele acestei instituţii de învăţământ, conform Art.103 din R.O.F.U.Î.P.

Datoria de bază a elevului este studiul aprofundat al conţinuturilor prezentate, însuşirea informaţiilor din programe şi capacitatea de a le aplica prin diverse modalităţi în activităţile şcolare şi extraşcolare.

A. DREPTURILE ELEVILOR

Elevii Colegiului German „Goethe” au următoarele drepturi:

(1)    să participe la toate activităţile de predare-învăţare;

(2) să fie activi şi să contribuie cu idei, întrebări şi completări la desfăşurarea orelor;

(3) să-şi dezvolte motivaţii şi competenţe intelectuale, sociale şi profesionale pentru studiu;

(4)    sa fie reprezentaţi în  Consiliul elevilor,  Consiliul clasei, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral;

(5) sa transmită observaţiile, sugestiile, precum şi nemulțumirile lor întemeiate dirigintelui clasei sau, prin reprezentanţii lor, Consiliului elevilor sau direcţiunii şcolii;

(6)   să beneficieze de un tratament elegant şi exemplar din partea cadrelor didactice;

(7) să amenajeze frumos sala de clasă în care învață, în acord cu învăţătorul / dirigintele lor;

(8) să folosească baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi extracurriculare;

(9)     să solicite consultaţii în cazul în care întâmpină greutăţi în asimilarea cunoştinţelor sau în formarea de deprinderi şi competenţe;

(10) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în cadrul cabinetului medical al liceului;

(11) să asculte muzică (decentă) şi să danseze într-un cadru organizat după terminarea orelor de curs, în cadrul unor reuniuni în afara orelor de curs (Tanzabende), cu aprobarea directorului în conformitate cu Art.107 (3) din R.O.F.U.Î.P.

(12)  să beneficieze de dreptul la odihnă în pauze;

(13)  să solicite consultaţii în domeniul orientării şcolare şi profesionale în cadrul cabinetului de consiliere din liceu;

(14)  să redacteze şi să difuzeze reviste / publicaţii şcolare proprii, cu un conţinut adecvat;

(15)  să fie evidenţiaţi şi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile curriculare şi extracurriculare;

 

      B. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

(1)     Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă şi normele de protecţie a mediului.

(2)    Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

(3)  Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev, pe care au obligatia să îl prezinte învăţătorului / dirigintelui pentru consemnarea notelor, a mediilor şi a observaţiilor, părinţilor (pentru informare şi semnare), personalului de ordine şi pază (pentru legitimare).

(4) Calitatea de elev al Colegiului German „Goethe” obligă la un comportament caracterizat prin politeţe, limbaj civilizat, respect datorat profesorilor, atitudine de colegialitate şi toleranţă în relaţiile cu colegii, indiferent de clasa din care aceştia fac parte atât în şcoală, cât şi în afara ei.

(5)     Elevii trebuie să-şi aştepte în linişte învăţătorul / profesorul în sala de clasă.

(6)  Elevii vor saluta cadrul didactic la intrarea în sala de clasă, cu respectul cuvenit unei persoane pregătite  de societate şi învestite să instruiască şi să educe.

(7)     Elevii trebuie să respecte în pauze dreptul la odihnă al celorlalţi elevi.

(8)   Elevii trebuie să respecte personalul adminstrativ si să se adreseze politicos membrilor acestuia.

(9)   Elevii trebuie să aducă la cunoştinţa învăţătorului / dirigintelui orice situaţie care lezează statutul de elev. (v. Rezolvare de conflicte)

(10) Elevii trebuie să manifeste faţă de colegi un comportament non-violent şi să aibă un limbaj decent.

(11)  Elevii au datoria să respecte dreptul celorlalţi colegi de a participa la desfăşurarea orelor şi de a obţine rezultatele meritate.

(12) Elevii trebuie să respecte bunurile personale, ale colegilor şi ale celorlalţi elevi ai şcolii, să utilizeze manualele primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar, (v. Sancţiuni)

(13) Elevii au obligaţia de a prezenta învăţătorului / dirigintelui clasei, în termen de 7 (şapte) zile  lucrătoare de la revenirea la cursuri, acte pe baza cărora se face motivarea absenţelor. (v. Motivarea absenţelor)

(14) Elevii trebuie să participe la serviciul pe şcoală (elevii din clasele IX - XII) respectând programarea şi orarul: schimbul de dimineaţă între 8:00 – 14:00 (elevii din clasele a XI-a şi a XII-a), schimbul de după-amiază între 14:00 – 20:00 (clasele a IX-a şi a X-a). În cazul în care un elev programat la serviciul pe şcoală lipseşte, va fi automat înlocuit de următorul elev de pe lista clasei sale, lucru care va fi verificat de diriginte şi de profesorul de serviciu pe şcoală. (v. Serviciul pe şcoală)

(15) Activitatea de elevi de serviciu este echivalentă cu participarea la cursuri în ziua respectivă. În acest sens absentarea de la serviciul pe şcoală (plecarea mai devreme sau sosirea întarziată) se consemnează ca absenţă în catalog de către diriginte.         

(16) Elevii au obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi îngrijite; (v. Interdicţii legate de ţinută);

(17) Responsabilul clasei are datoria de a realiza şi afişa urmatoarele liste:

o    Lista cu elevii de serviciu pe clasă;

o    Lista cu elevii de serviciu pe şcoală (când este rândul celor din clasa respectivă)

(18) Responsabilul clasei are obligaţia de a urmări rezolvarea acestor sarcini de către colegii lui.

(19) Din anul şcolar 2011-2012 elevii au obligativitatea purtării uniformelor la clasele primare, gimnaziale si liceale. Uniforma constă în cămaşă albă uni sau tricou alb uni cu logoul şcolii, pantaloni bleumarin / negri, fustă sau sarafan bleumarin /negru. Peste cămaşa sau tricoul corespunzător se pot purta doar vesta bleumarin cu verde cu logoul colegiului sau pulovărul bleumarin cu verde cu logoul colegiului. (Observaţie: Cămaşa se poartă cu nasturii încheiaţi!)

C. CURĂŢENIA ÎN ŞCOALĂ

Având în vedere că la intrarea în sala de clasă, elevii  care învaţă dimineaţă găsesc clasa curată, ei au datoria de a o păstra astfel. Sunt responsabili pentru acest lucru elevii de serviciu ai clasei respective. Elevii de serviciu trebuie să observe comportamentul colegilor şi în cazul în care aceştia au un comportament neadecvat le vor atrage atenţia celor în culpă pentru a remedia situaţia. Dacă aceştia refuză, elevii de serviciu au obligaţia de a aduce la cunoştinţă dirigintelui situaţia, pentru ca acesta să poată lua măsurile cuvenite; în caz contrar, responsabilitatea revine profesorilor de serviciu din ziua respectivă.

În cazul în care elevii care se prezintă la cursuri după-amiază găsesc sala murdară aceştia au obligaţia de a se adresa profesorului de serviciu care va constata şi consemna situaţia, fapt ce va duce la sancţionarea elevilor în cauză.

De asemenea, elevii din schimbul de după-amiază au datoria de a păstra sala curată. Profesorii de serviciu şi personalul de îngrijire vor aduce la cunoştinţă dirigintei / dirigintelui clasei, dacă în mod repetat o clasă va fi găsită murdară. Aceasta / Acesta trebuie să ia măsurile cuvenite pentru remedierea situaţiei.

Pentru a pune în aplicare această măsură sunt necesare:

!Afişarea si respectarea orarului în fiecare sală de clasă;

!Afişarea listei cu elevii de serviciu din fiecare clasă;

Elevii sunt obligaţi să păstreze în stare corespunzătoare bunurile materiale pe care le folosesc, proprietate a Colegiului German „Goethe”.

Directorul unităţii de învăţământ aprobă graficul serviciului pe şcoală.

Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în şcoală, în clasă, în banca lor şi în jurul acesteia; elevii de serviciu pe clasă şi reprezentantul clasei vor urmări respectarea acestei dispoziţii şi vor răspunde de aceasta.

 

D. RESPONSABILITĂŢILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

Elevii de serviciu pe şcoală au datoria:

(1)     să respecte programul întocmit de diriginte şi aprobat de direcţiunea şcolii;

(2)     să fie punctuali;

(3)     să nu părăsească spaţiul destinat serviciului pe şcoală (pupitrul din faţa cancelariei);

(4)     în caz de îmbolnăvire sau probleme familiale, să anunţe dirigintele;

(5)     să nu permită nici unei persoane străine să intre în cancelarie;

(6)     să-şi recupereze materia predată pentru ziua în care lipsesc de la cursuri.

Notă: Lista cu îndatoririle elevilor de serviciu pe şcoală va fi afişată permanent la pupitrul din faţa cancelariei.

E. MOTIVAREA ABSENŢELOR

Actele prin care se pot motiva absenţele sunt următoarele:

(1)     adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie al elevei/elevului;

(2)     adeverinţă sau certificat medical eliberat de o unitate sanitară (în cazul în care elevul a fost internat în spital);

(3)     cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului şcolii şi aprobată de acesta în urma consultării cu învăţătorul / dirigintele clasei.

Observaţii:

(1)     Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului unde se află în evidenţă fişele medicale ale elevilor, respectiv cabinetul medical al şcolii noastre.

(2)     Absentarea nemotivată este interzisă. Orice absenţă trebuie să fie justificată dirigintelui.

(3)     Pentru a păstra o evidenţă corectă, elevii din liceu au obligaţia ca la începutul anului şcolar să prezinte dirigintelui o adeverinţă prin care medicul de familie atestă că are în evidenţă pe respectiva elevă/pe respectivul elev.

(4)     Semestrial, părinţii au dreptul să motiveze prin solicitare scrisă, absenţele pentru trei zile (din motive familiale), anunţând dirigintele în prealabil sau cel mai târziu în prima zi de absenţă a elevului. Pentru a motiva mai mult de trei zile, părinţii se vor adresa în scris directorului. Tot conducerii colegiului trebuie să se adreseze şi în cazul motivării absenţelor din zilele în care a fost programată o teză.

(5)     Orice scutire este lovită de nulitate dacă eleva/elevul este văzut în perioada menţionată în scutire în şcoală.

(6)     La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul Colegiului German Goethe poate aproba motivarea absenţelor elevelor/elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.

(7)     Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevei/elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

(8)     Nerespectarea termenului de prezentare a actelor pe baza cărora se face motivarea absenţelor atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine următoarele sancţiuni:

(1)     pentru fiecare 10 ABSENŢE NEJUSTIFICATE CUMULATE pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% ABSENŢE NEJUSTIFICATE din numarul de ore pe semestru la O DISCIPLINĂ (cf.art.131 din ROFUÎP), va fi scăzută nota la purtare cu cate un punct. Elevul va primi mustrare  scrisă eliberată de secretariat şi semnată de director şi diriginte), iar părinţii sau susţinătorii legali vor lua la cunoştinţă sub semnătură;

(2)     pentru 20 de ABSENŢE NEJUSTIFICATE CUMULATE la diferite discipline de studiu pe semestrul I/ an şcolar sau 15% ABSENŢE NEJUSTIFICATE din totalul orelor la O SINGURĂ DISCIPLINĂ, elevul va fi chemat în faţa Consiliului profesorilor clasei pentru a-şi justifica conduita şi pentru a da explicaţii  despre situaţia existentă. Elevul va primi preaviz de exmatriculare (cf.art.125 din ROFUÎP) eliberat de secretariat şi semnat de director şi diriginte),  iar părinţii sau susţinătorii legali vor lua la cunoştinţă sub semnătură;

(3)     în cazul elevilor care au avut nota scăzută la purtare din cauza absenţelor nejustificate, motivarea următoarelor absenţe se va face NUMAI ÎN PREZENŢA PĂRINŢILOR sau a SUSŢINĂTORILOR LEGALI;

(4)     pentru cel puţin 40 de ABSENŢE NEJUSTIFICATE din totalul orelor sau cel puţin 30% din totalul orelor la O DISCIPLINĂ DE STUDIU pe semestrul I sau cumulate pe un an şcolar, sancţiunea este exmatricularea cu drept de reînscriere (cf. art.127 dim ROFUÎP), sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare la 6 (şase). Această măsură se aprobă în Consiliul Profesoral, la propunerea dirigintelui clasei, şi se comunică părinţilor sau susţinătorilor legali, sub semnătură. Aprobarea este condiţionată de emiterea în prealabil, a preavizului de exmatriculare.

(5)     Dacă un elev refuză să fie evaluat printr-o lucrare anunţată (cu excepţia tezei), refuz materializat printr-o absenţă nejustificată de la ora respectivă (chiul dovedit), profesorul îi va putea aprecia răspunsul cu nota 2 (doi).

 

F. REZOLVAREA CONFLICTELOR

În cazul apariţiei conflictelor de orice natură, niciun elev şi niciun părinte nu are voie să recurgă la un comportament agresiv / violent.

Este obligatoriu ca situaţia conflictuală să fie adusă la cunoştinţa învăţătorului, dirigintelui, profesorului de serviciu, consilierului psihopedagogic şcolar sau unuia dintre directorii şcolii, singurii abilitaţi să rezolve conflictul.

G. INTERDICŢII – MĂSURI – SANCŢIUNI

I.Pentru respectarea dreptului fundamental la învăţătură, se interzic:

- (1) absentarea nemotivată de la ore;

- (2) instigarea la absentare de la ora/orele de curs (chiulul);

- (3) întârzierile repetate la orele de curs fără motive întemeiate;

- (4) staţionarea în curtea şcolii a elevilor din clasele de dimineaţa după terminarea programului şi staţionarea elevilor în faţa porţilor şcolii;

 - (5) prezenţa elevilor pe holuri, după ce s-a sunat de intrare la oră;

 - (6) staţionarea în curtea şcolii, lângă ferestre, în timpul orelor de curs;

- (7) consumarea de alimente, băuturi răcoritare sau a gumei de mestecat, în timpul orelor.

- (8) consumarea de seminţe/popcorn/pufuleţi/chipsuri în timpul orelor de curs.

- (9) folosirea telefoanelor mobile/iphonuri/ipaduri/tabletelor în timpul orelor, examenelor, concursurilor sau altor activităţi şcolare. În timpul orelor de curs, telefoanele mobile/i-phon-urile/i-pad-urile/tabletele etc. trebuie păstrate închise în ghiozdane .

- (10) deranjarea orei de curs

Măsuri/Sancţiuni

(1) Orice absenţă va fi justificată profesorului diriginte. Pentru a păstra o evidenţă corectă, elevii de liceu au obligaţia de a prezenta dirigintelui la începutul anului şcolar o adeverinţă prin care medicul  de familie atestă că are în evidenţă respectiva/respectivul elevă/elev. După trei zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul de proximitate care răspunde de şcoală.

* Pentru fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct (cf.art.131 din ROFUÎP). Eleva/Elevul va primi pentru primele 10 absenţe nejustificate mustrare  scrisă (eliberată in 2 exemplare de secretariat şi semnată de director şi diriginte), iar părinţii sau susţinătorii legali vor lua la cunoştinţă sub semnătură. Un exemplar este înmânat părinţilor, iar un exemplar (semnat de părinţi) se păstrează la secretariat.

** Pentru 20 de absenţe nejustificate la diferite discipline de studiu sau la 15%  absenţe nejustificate din totalul orelor de la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar, eleva/elevul va fi chemat în faţa consiliului profesorilor clasei pentru a da explicaţii  despre situaţia existentă. Eleva/Elevul (doar cei din clasele a XI-a şi a XII-a) va primi preaviz de exmatriculare (eliberat în 2 exemplare de secretariat şi semnat de director şi diriginte),  iar părinţii sau susţinătorii legali vor lua la cunoştinţă sub semnătură. (Nota la purtare va fi scăzută cu 2 puncte.)

*** În cazul elevilor care au avut nota scăzută la purtare din cauza absenţelor nejustificate, motivarea următoarelor absenţe se va face numai în prezenţa părinţilor sau a susţinătorilor legali;

**** Pentru el puţin 40 de absenţe nejustificat din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar, sancţiunea este exmatricularea, însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00 (şase). Această măsură se aprobă în Consiliul Profesoral, la propunerea dirigintelui clasei, şi se comunică părinţilor sau susţinătorilor legali, sub semnătură.

***** Dacă un elev refuză să fie evaluat printr-o lucrare anunţată (cu excepţia tezei), refuz materializat printr-o absenţă nejustificată de la ora respectivă (chiul dovedit), profesorul îi va putea aprecia răspunsul cu nota 2 (doi).

(2) Elevei/Elevului care instigă la absentare de la oră/orele de curs (chiulul) impune sanţionarea acesteia/acestuia cu mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct. În caz de recidivă vor urma sancţiuni regulamentare mai aspre: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-IV) şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(3) Eleva/Elevul care nu poate oferi motive rezonabile (accidente, grevă spontană la metrou sau RATB etc.) pentru întârziere, renunţă la dreptul de a participa la oră. Eleva/Elevul care întârzie fără un motiv întemeiat la începutul orelor de curs sau în timpul orelor de curs va primi observaţie individuală, iar absenţa consemnată în catalog nu poate fi motivată ulterior orei la care aceasta/acesta a absentat.

(4) – (8)  Pentru prima abatere de la paragrafele 4 - 7 eleva/ elevul va primi observaţie individuală. La a doua abatere eleva/elevul va fi mustrat în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral şi i se va scădea nota la purtare. Apoi vor urma sancţiuni regulamentare mai severe, care sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu un punct: mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul) şi eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-IV).

(9) Nerespectarea dispoziţiei de la paragraful (8) duce la confiscarea telefoanelor (fără cartela SIM) timp de 3 zile. Părinţii elevei/elevului pot recupera telefonul după această perioadă. În cazul fiecărei recidive se confiscă telefonul, dar eleva/elevul va primi mustrare şi  nota scăzută la purtare cu minim un punct.

(10) Eleva/Elevul care împiedica desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, poate să  fie obligat de  către profesor să  părăsească ora de clasă. Cine este exclus de la oră, se anunţă la diriginte, psihologul şcolar sau la profesorul de serviciu. Profesorul care a exclus un elev de la ora de clasă  va întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte, care la rândul său va informa părinţii/susţinătorii legali ai elevei/elevului în cauză. Drept măsură disciplinară, elevei/elevului în cauză i se poate aplica de către cadrul didactic efectuarea unor teme drept pedeapsă.

II.Pentru protejarea bunurilor care se află în proprietatea şcolii, se interzic:

(1) distrugerea manualelor primite gratuit;

(2) murdărirea şi inscripţionarea pereţilor, uşilor, mobilierului şcolar sau a altor bunuri/deteriorarea bunurilor din patrimoniul Colegiului German Goethe (aceste fapte se consideră vandalism);

(3) substituirea şi distrugerea documentelor şcolare, precum şi însuşirea oricărui bun al şcolii sau al colegilor;

(4) stropitul cu apă sau alte lichide între elevi;

(5) bătaia cu bulgări în sala de clasă şi pe holurile colegiului sau aruncarea cu bulgări în ferestrele colegiului.

Măsuri/Sancţiuni

(1) În cazul distrugerii sau pierderii manualului primit gratuit, elevii respectivi vor înlocui manualul deteriorat cu unul nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual, iar în caz de imposibilitate vor achita contravaloarea acestuia.

(2) – (5) Orice deteriorare de bunuri materiale cauzată de abateri de la paragrafele (2)-(5) atrage după sine obligaţia înlocuirii în totalitate a bunurilor deteriorate sau plata tuturor reparaţiilor necesare. Obligaţia aparţine vinovatului, care va fi sancţionat cu mustrare în faţa clasei/mustraree scrisă şi cu scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct şi informarea părintelui sau a susţinătorului legal. În cazul în care vinovatul nu recunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, ea revenind întregii clase sau colectivelor de elevi care au în comun sala de clasă. Gravitatea actului de indisciplină va înăspri măsurile disciplinare, iar actele de indisciplină colective, asociate cu tăinuirea sau minciuna vor fi sancţionate exemplar. Pentru faptele grave (lovirea/rănirea altor persoane) de la punctele (2) sau (3)  elevii vor fi sancţionaţi conform dispoziţiilor din R.O.F.U.Î.P., secţiunea a 5-a, cu retragerea definitivă sau temporară a bursei, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară sau exmatricularea (pentru clasele a XI-a şi a XII-a). Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

III.Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei, necesare desfăşurării activităţii şcolare, sunt interzise:

 (1) A. pentru băieţi:

- articole de vestimentaţie care nu corespund uniformei Colegiului German [v. B. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR (19)];

- părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative;

- barbă / mustaţă, cercei, pierceinguri;

- pantaloni scurţi tip şort sau extravaganţi la elevii de liceu;

- tatuajele;

- tricouri cu înscrisuri / mesaje / desene discriminatorii;

     B. pentru fete:

- articole de vestimentaţie care nu corespund uniformei Colegiului German [v. B. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR (19)];

- părul vopsit, frizurile provocatoare, părul lung, lăsat pe umeri, pe faţă, bretonul lung, care acoperă ochii;

- machiajul exagerat, unghii false şi/sau colorate strident, bijuteriile ostentative, aplicaţii cu paiete şi/sau sclipici;

- tatuajele;

- purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a fustelor cu talie joasă şi/sau mulate şi/ sau foarte scurte precum şi a pantalonilor scurţi sau a colanţilor fără fustă sau sarafan;

(2) accesul elevilor (cu excepţia elevilor de serviciu) în cancelarie şi folosirea scării destinate  cadrelor didactice.

( 3) lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;

Măsuri/Sancţiuni

(1) De la prima observaţie pe care o adresează un cadru didactic, eleva/elevul trebuie să remedieze situaţia cât mai curând posibil, iar părinţii elevei/elevului vor fi înştiinţaţi de către profesorul diriginte, după ce acesta a fost anunţat de către cadrul didactic care a sesizat actul de indisciplină. Dacă în termen de trei zile, eleva/elevul în culpă şi părinţii acesteia/acestuia nu vor remedia situaţia, se va aplica mustrarea scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile sau mutarea disciplinară la o clasă paralelă. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct. În cazul în care o elevă/un elev se prezintă la şcoală, la orele de curs, fără uniforma Colegiului German va primi mustrare scrisă şi nota scăzută la purtare cu un punct.

(2) La prima abatere eleva/elevul va primi observaţie individuală, iar apoi mustrare în faţa clasei/ mustrare scrisă. Mustrarea este însoţită de scăderea notei la purtare.

(3) În cazul abaterii de la punctul (3) conducerea şcolii anunţă poliţia care va urma procedurile legale. Eleva/Elevul va primi mustrare şi nota scăzută la purtare.

IV.Pentru asigurarea  securităţii  elevilor, respectiv – pentru evitarea accidentelor, este interzis elevelor/elevilor:

(1) să părăsească şcoala în timpul programului fără aprobare de la învăţător/diriginte sau directorul şcolii;

(2) să faciliteze pătrunderea în şcoală a unor persoane străine;

(3) să introducă/să folosească în şcoală petarde, artificii, obiecte contondente, arme albe sau spray-uri lacrimogene;

(4) să arunce orice fel de obiecte pe fereastră;

(5) să aducă jigniri colegilor, profesorilor sau personalului auxiliar;

(6) să manifeste agresivitate şi violenţă în limbaj şi/sau un comportament intimidant, discriminatoriu sau jignitor;

(7) în caz de conflict, să-şi facă singuri dreptate, în mod agresiv;

(8) să se joace în clădirea şcolii cu mingea, palete de ping-pong, rachete de tenis/badminton sau să practice jocuri care pot provoca accidente sau distrugeri de bunuri;

(9) să joace fotbal, atât în pauze, cât şi în timpul orelor de curs; excepţie face jocul de fotbal organizat şi supravegheat de un cadru didactic;

(10) să se introducă în clădirea şcolii patine cu rotile, trotinete, skateborduri, motorete, mopede sau să se parcheze autoturismele personale în curtea şcolii;

(Observaţie: Elevele/Elevii care vin cu biciclete, trotinete, skateborduri etc nu au voie să se plimbe cu acestea în curtea şcolii, pe holurile şcolii sau în sălile de clasă.) 

Măsuri/Sancţiuni

(1) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă vor urma sancţiuni regulamentare mai aspre: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

 (2) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(3) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct. Pentru cazurile cu circumstanţe agravante eleva/elevul poate fi pus în discuţie pentru eliminare 3-5 zile sau exmatriculare (doar pentru clasele a XI-a şi a XII-a) şi în cazul în care este prima abatere.

(4)  Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(5) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(6) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct. Pentru cazurile cu circumstanţe agravante eleva/elevul poate fi pus în discuţie pentru eliminare 3-5 zile sau exmatriculare (doar pentru clasele a XI-a şi a XII-a) şi în cazul în care este prima abatere.

(7) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(8) + (9) Nerespectarea regulilor 8 - 9 conduce la observaţie individuală şi confiscarea mingii, a paletelor sau rachetelor, ce vor putea fi recuperate de la cadrul didactic doar de părinţi, iar în caz de recidivă, la mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare.

(10) La prima abatere eleva/elevul va primi observaţie individuală, iar apoi mustrare în faţa clasei însoţită e scăderea notei la purtare cu un punct.

V.Pentru protejarea dreptului la sănătate fizică şi psihică, se interzic:

(1) accesul în şcoală sub influenţa drogurilor/a substanţelor etnobotanice, consumul sau distribuirea de droguri/substanţe etnobotanice în şcoală sau în afara acesteia;

(2) accesul în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, consumul acestora în şcoală sau consumarea lor în afara şcolii;

(3) comportamentul şi atitudinile ostentative şi provocatoare, precum şi comentariile nepoliticoase pe orice temă la adresa profesorilor, a colegilor sau a personalului auxiliar;

(4) staţionarea pe coridoare în poziţii sau atitudini care încalcă regulile bunului simţ;

(5) deţinerea şi popularizarea de materiale sau însemne cu caracter obscen sau pornografic, satanist, extremist (comunist, fascist etc.), discriminatoriu; 

(6) practicarea jocurilor de noroc;

 (7) fumatul în clădirea, în curtea sau în faţa porţilor şcolii.

Măsuri/Sancţiuni

(1) + (2) Încălcarea acestor două interdicţii, referitoare la droguri şi alcool, atrage după sine sancţionarea cu mustrare şi scăderea notei la purtare cu minim 2 puncte, iar în caz de recidivă mutarea disciplinară în altă şcoală şi scăderea notei la purtare cu (încă) minim 2 puncte sau, în cazuri foarte grave, exmatricularea, cu/fără drept de reînscriere (sancţiune valabilă doar pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a).

(3) Nerespectarea acestor dispoziţii prevede ca sancţiune mustrarea în faţa consiliului profesoral sau mustrare scrisă, însoţite de scăderea notei la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(4) La prima abatere eleva/elevul va primi observaţie individuală, iar apoi mustrare în faţa clasei sau mustrare scrisă în funcţie de gravitatea faptei. Mustrările sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(5) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu minim un punct.  În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(6) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(7) Eleva/Elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu un punct. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

VI.Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic:

(1) fraudarea evaluării constând în copiatul răspunsurilor la orice tip de evaluare (scrisă/orală/practică);

(2) fraudarea evaluării constând în suflatul răspunsurilor la evaluări (scrise/orale/practice);

(3) comunicarea între elevi în timpul evaluărilor (scrise/orale/practice). 

Măsuri/Sancţiuni

(1) Dacă un elev copiază răspunsurile în timpul unei evaluări scrise/orale/practice (inclusiv al unei teze), i se va acorda nota 1,00 (unu). Tentativa constituie tot fraudă şi se pedepseşte la fel.

(2) În cazul în care o elevă/un elev suflă răspunsurile în timpul unei evaluări scrise/orale/practice (inclusiv al unei teze) i se va acorda nota 2,00 (doi). Tentativa constituie tot fraudă şi se pedepseşte la fel.

(3) În cazul în care o elevă/un elev vorbeşte în timpul susţinerii unei lucrări scrise/practice, va fi iniţial avertizat cu o observaţie individuală, iar la a doua abatere i se va scădea un punct din nota finală (la a doua abatere i se vor scădea două puncte etc).

VII.În cazul absenţei profesorului de la oră: 

Este interzisă părăsirea clasei în cazul în care profesorul întârzie sau absentează de la oră.

Măsuri/Sancţiuni

Responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia va merge la cancelarie / secretariat,  pentru  a lămuri situaţia cu profesorul de serviciu. În cazul în care profesorul clasei absentează, elevii vor primi sarcini de lucru pe care le vor efectua în linişte în sala de clasă. Eleva/Elevul care încalcă această dispoziţie va primi observaţie individuală, iar apoi mustrare în faţa clasei (la a doua abatere) şi mustrare scrisă (la a treia abatere). Mustrările sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu un punct.

VIII.Pentru protejarea dreptului la intimitate, se interzice:

(1) pătrunderea băieţilor în toaleta fetelor şi invers;

(2) atingerile nejustificate între elevi

Măsuri/Sancţiuni

(1) – (2) În cazul în care o elevă/un elev încalcă aceste reguli, aceasta/acesta va trebui să remedieze cât mai rapid situaţia, să repare daunele morale pe care le-a cauzat, cerând scuze persoanelor implicate şi va primi observaţie individuală. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul). Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

IX.Respectarea dreptului la propria imagine

Fără aprobarea C.A. sau C.P. sunt interzise:

(1) înregistrările audio/video în incinta/în curtea şcolii/în faţa şcolii;

(2) postarea şi difuzarea de înregistrări  audio/video cu elevii/cadrele didactice/personalul auxiliar din Colegiul German Goethe pe internet;

(3)întrebuinţarea dispozitivelor de înregistrare şi redare audio-video de folosinţă individuală în timpul orelor de curs.

Măsuri/Sancţiuni

(1) La prima abatere eleva/elevul va primi observaţie individuală. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct.

(2) La prima abatere eleva/elevul va primi mustrare în faţa clasei. În caz de recidivă urmează sancţiuni regulamentare mai severe: mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă este cazul), eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile şi mutarea disciplinară. Toate sancţiunile aplicate sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct, în funcţie de gravitatea prejudiciilor aduse colegiului.

(3) La prima abatere eleva/elevul va primi mustrare scrisă şi i se va scădea nota la purtare cu minim un punct. În caz de recidivă va fi eliminat 3-5 zile şi i se va scădea nota la purtare cu 1 până la 5 puncte.

Observaţii:

(1) Şcoala va păstra un registru al incidentelor în care se specifică încălcările regulilor de către elevi şi măsurile care au fost luate de şcoală în cadrul Protocolului de Acţiune.

(2) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris părinţilor / tutorilor legali.

(3) În cazul nerespectării prevederilor de mai sus,  sancţiunile aplicate elevilor sunt cele consemnate în R.O.F.U.Î.P., în funcţie de gravitatea faptei. În cazul în care o elevă/un elev săvârşeşte un act de indiciplină grav neprevăzut de ROI cazul va fi discutat în consiliul clasei şi se va propune una dintre sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar apoi, dacă sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 7, măsura votată în consiliul clasei va fi validată în următorul consiliu profesoral.

(4) În cazul eliminării pentru 3 - 5 zile (sancţiune valabilă doar pentru elevii de gimnaziu şi de liceu), eleva/elevul va participa la activităţi care în mod normal se desfăşoară în şcoală – de curăţenie, organizare, inventar. Dacă este posibil, prin activitatea pe care o va desfăşura în perioada eliminării, eleva/elevul va repara total sau parţial daunele materiale sau morale pe care le-a adus prin atitudinea sau comporamentul său. În cazul în care eleva/elevul refuză colaborarea, absenţele din perioada respectivă vor fi considerate nemotivate.

(5) În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  colegiul va acţiona conform legilor în vigoare, va informa poliţia şi, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un raport adresat poliţiei.

(6) În conformitate cu R.O.F.U.Î.P., dacă eleva/elevul, căreia/căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile: mustrare în faţa clasei/consiliului, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei sau eliminare, dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

H. DISPOZIŢII FINALE

În prima oră de dirigenţie a fiecărui an şcolar, elevii vor fi informaţi de învăţător/diriginte despre prevederile regulamentului de ordine interioară în vigoare (diriginţii vor citi împreună cu elevii Regulamentul) fapt atestat prin semnătură într-un proces-verbal.

În prima şedinţă cu părinţii din primul semestru la anului şcolar în curs  părinţii sau susţinătorii legali ai tuturor elevilor au obligaţia sa ateste prin semnătură de luare la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară în vigoare în Colegiul German Goethe.

Pentru aplicarea Regulamentului vor fi implicate toate cadrele didactice ale şcolii, precum şi personalul auxiliar.

Directorul unităţii de învăţământ va aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul intern pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi conform Art. 23, (l) din R.O.F.U.I.P.

Prevederile acestui Regulament care contravin viitoarelor ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Educaţiei si Cercetarii şi ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti îşi pierd valabilitatea.

2. RESPONSABILITĂŢILE ŞI DREPTURILE PĂRINŢILOR / SUSŢINĂTORILOR LEGALI

Responsabilităţi:

 • să menţină legătura lunar cu învăţătorul / dirigintele, pentru a cunoaşte evoluţia şcolară a copilului lor;
 • să asigure frecvenţa şcolară în învăţământul obligatoriu, (cf. art. 45 din R.O.F.U.Î.P.);
 • să colaboreze cu autorităţile şcolare;
 • să prezinte dirigintelui / învăţătorului fişa psiho-pedagogică a copilului în termen de 30 de zile calendaristice, de la înscrierea în Colegiul German Goethe.

Observaţie

ÎN CAZUL NERESPECTĂRII OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE PĂRINŢI, CONSILIUL CLASEI SAU CONDUCEREA ŞCOLII POATE DECIDE ANUNŢAREA AUTORITĂŢII TUTELARE (din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a  Copilului -  SECTOR 1)

Obligaţii:

 • să cunoască  şi să respecte regulamentul intern al Colegiului German Goethe;
 • să colaboreze cu dirigintele, cadrele didactice, consilierul psiho-pedagogic, directorii în vederea realizării obiectivelor educaţionale;
 • să nu agreseze elevii;
 • să nu intre în sala de clasă şi să se substituie în persoane abilitate să rezolve conflictele între elevi;
 • să respecte orarul de consultaţii cu părinţii al cadrelor didactice şi orarul de audienţe al directorilor;
 • sa ia legătura cel puţin o dată pe lună cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia fiicei/fiului lor;
 • să se asigure că fiica/fiul cunosc şi respectă regulamentul intern al Colegiul German Goethe.

Drepturi:

 • să colaboreze cu dirigintele, cadrele didactice, consilierul psiho-pedagogic, directorii colegiului, în vederea realizării obiectivelor educaţionale;
 • să motiveze prin solicitare scrisă absenţele pentru maximum trei zile (în fiecare semestru) pentru motive familiale, anunţând în prealabil sau, cel mai târziu în prima zi de absenţă a elevului, dirigintele. Pentru a motiva mai mult de trei zile, părinţii se vor adresa în scris directorului. Tot conducerii colegiului trebuie să se adreseze şi în cazul motivării absenţelor din zilele în care a fost programată o teză.  

Observaţii:

 • Orice scutire este lovită de nulitate dacă elevul este văzut în perioada menţionată în şcoală.
 • Pentru absentarea nemotivată, v. Motivarea absenţelor din CODUL DE CONDUITĂ, litera E.
 • Pentru situaţia în care se contestă  modalităţile de evaluare sau rezultatul evaluării, vezi Anexa 2.

3. RESPONSABILITĂŢILE CADRELOR DIDACTICE

(v.Legea nr.128/1997 cu modificările+completările ulterioare)

SERVICIUL PROFESORILOR

Se planifică zilnic, în mai multe ture, în echipe formate din două cadre didactice. Planificarea săptămânală se afişează în cancelarie. La începutul programului, profesorii de serviciu vor lua legătura cu secretariatul şcolii şi cu directorul pentru a afla problemele zilei:     *profesorii absenţi ale căror ore trebuie suplinite, dacă este vorba de o zi;     

*dacă un cadru didactic lipseşte mai multe zile, profesorul de serviciu află programul de suplinire şi urmăreşte afişarea acestuia.

Profesorii de serviciu:                        

 • Verifică păstrarea în siguranţă a cataloagelor şi comunică eventualele nereguli directorilor (indiferent de oră).
 • Verifică şi, dacă este cazul, organizează serviciul elevilor, precum şi modul de funcţionare.

 

4. RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI AUXILIAR

ADMINSTRATORUL

 • are programul de la 09.00 – 17.00;
 • organizează, coordonează şi verifică activitatea personalului auxiliar;
 • aprovizionează colegiul;
 • are evidenţa manualelor şcolare;
 • răspunde de inventarul colegiului;
 • activitatea administratorului se organizează şi se desfasoară conform fişei postului.

MECANICII

 • sunt doi mecanici care lucrează în două schimburi: 06.00 – 14.00 şi 14.00 – 22.00;
 • programul zilnic este stabilit de către administrator;
 • obligaţiile fiecărui mecanic sunt prezentate în fişa postului;
 • mecanicii fac intervenţii la solicitarea profesorilor, elevilor, femeilor de serviciu, părinţilor, numai în situaţii deosebite;
 • mecanicii nu pretind şi nu primesc bani (în afara salariului cuvenit), pentru lucrările efectuate;
 • mecanicii vor respecta în totalitate instrucţiunile de funcţionare ale centralei şi ale hidroforului; orice defecţiune va fi comunicată administratorului, intervenţiile neautorizate fiind interzise;
 • mecanici vor purta echipamentul specific activităţii şi vor respecta în totalitate prevederile în vigoare privind protecţia muncii şi PSI şi vor acţiona în consecinţă;
 • părăsirea postului şi consumul de alcool în timpul programului sunt interzise.

PERSONALUL DE  ÎNGRIJIRE

 • programul îngrijitoarelor este următorul: 06.00 – 14.00, 13.00 – 21.00
 • obligaţiile zilnice sunt prevăzute în fişa postului;
 • îngrijitoarele din schimbul 2 lasă la plecare şcoala curată, astfel ca a doua zi cele din schimbul 1 să poata pregăti coşurile cu lapte şi cornuri, iar apoi să măture curtea;
 • în pauze şi 5 minute după pauze, vor fi prezente pe holuri  pentru supraveghere; dacă apar probleme, acestea se comunica imediat profesorului de serviciu sau conducerii şcolii;
 • grupurile sanitare şi holurile vor fi spălate la 10 minute după începerea orei; treptele se spală tot după începutul orei de curs;
 • îngrijitoarea de la etajul 3 are în responsabilitate treptele scărilor până la etajul 2 şi aşa mai departe;
 • îngrijitoarele vor purta echipamentul specific activităţii şi vor folosi materialele din dotare conform instrucţiunilor;
 • îngrijitoarele răspund la solicitările cadrelor didactice, elevilor, parinţilor doar în cazuri speciale; numai administratorul poate face schimbări în programul unei îngrijitoare;
 • îngrijitoarele vor solicita mecanicul pentru intervenţii urgente;
 • certurile şi discuţiile cu elevii sunt interzise;
 • insultele adresate elevilor sunt interzise;
 • certurile şi insultele între ingrijitoare sau cu mecanicii sunt interzise; orice problemă este rezolvataă de administrator sau director, dupa caz;
 • consumul de alcool în timpul programului este strict interzis;
 • neîndeplinirea sarcinilor stabilite de administrator atrage sancţionarea conform legii.

PERSONALUL DE PAZĂ

Paza şi siguranţa colegiului este organizată conform Planului de pază aprobat de Secţia 1 de Poliţie. Realizarea securităţii obiectivului este făcută de personalul de pază (portari, agenţi de pază, jandarmi) şi controlată de profesorii de serviciu şi directori.

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

 • să permită accesul persoanelor şi autovehicolelor în incinta colegiului numai prin locurile special destinate acestui scop (strada Cihoschi, nr. 17), pentru buna organizare a supravegherii acestora la intrarea şi la ieşirea din unitate;
 • să permită accesul în unitate numai autovehicolelor care aparţin personalului unităţii, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor operaţiuni interioare sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate;
 • în caz de intervenţie sau aprovizionare, personalul de pază, are obligaţia să facă, în registrul de acces, menţiuni referitoare la intrarea în unitate a autovehiculelor (ora, marca, numar de înmatriculare, durata staţionarii, scopul) şi pentru identificarea conducătorului auto;
 • să verifice documentele de identificare ale cadrelor didactice, personalului administrativ şi ale elevilor;
 • să verifice identitatea părinţilor, să le elibereze ecuson şi să le înregistreze datele personale;
 • să permită accesul altor persoane numai cu aprobarea conducerii colegiului, să le elibereze ecusoane de vizitator / invitat şi să le înregistreze datele personale;
 • să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unitaţii păzite;
 • să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
 • să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările şi procedurile interne ale conducerii;
 • să efectueze control, la intrarea si la ieşirea din incintă, a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor şi altor bunuri;
 • să identifice, percheziţioneze şi să reţină, până la sosirea organelor de politie, persoanele asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;
 • să înştiinţeze de îndată conducerea unităţii despre producerea oricărui eveniment, în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
 • în caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri, imediat după constatare;
 • să sesizeze politia în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii;
 • să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare;
 • să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
 • să nu absenteze fără motive întemeiate şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
 • să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază şi fişei postului;

În timpul executării serviciului, personalului de pază îi este interzis: să doarmă, să vină obosit la serviciu, să primească vizite particulare în timpul serviciului, să folosească mijloace de comunicaţie (telefon, fax) ce aparţin obiectivului în scopuri personale, să părăsescă incinta unităţii de învăţământ fără a fi înlocuit şi fără aprobarea conducerii acesteia.

 

5. Transferul elevilor (conform R.O.F.U.Î.P.)

Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.

Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. În situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior.

(2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.

Art.137. În învăţământul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art.138. În învăţământul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

În cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

Art.139. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

Art.140. În învăţământul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, în cadrul aceluiaşi profil, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. În cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

Art.141. (1)Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament şi în regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;

(2) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.

Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, în clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, în limita efectivului de 30 elevi la clasă.

(2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii.

(3) La disciplinele care se află în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se dau din toata material aferenta.

(4) La disciplinele care se regăsesc atât în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cât şi în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă în programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.

Art.143. Elevii din învăţământul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:

a) elevii de la învăţământul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de învăţământ de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul intern;

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la învăţământul seral, în condiţiile precizate la lit. a);

c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art.144. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare.

Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.

Art.146. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.

Art.147. Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învăţământul de zi la altă formă de învăţământ sau de la învăţământul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de învăţământ la cel de zi, numai în perioada vacanţei de vară;

c) elevii din clasa a XII-a, învăţământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învăţământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. În această situaţie, pe diploma de absolvire şi în registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.

Art.148. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 – 145, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;

c) la / de la învăţământul de artă sau sportiv;

d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;

e) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

            Conform ROI dupa aprobarea transferului, elevii trebuie să susţină un test de verificare la limba germană.

            Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Colegiului German Goethe transferul elevilor de la o clasa la alta va fi aprobat doar dacă în prealabil o comisie formată din învăţatorii/profesorii celor două clase şi un membru al Consiliului de Administraţie va motiva necesitatea efectuării acestui transfer.

D I R E C T O R,

Prof. Dr. Cristina Popa

 

 

ANEXA 1

NORME DE SECURITATE PENTRU ELEVI
ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ

Elevii au obligaţia să respecte normele de securitate dezbătute în prima oră din semestru la obiectele a căror activitate presupune un risc sporit de pericol, accidentare.     Respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor şi de securitate în activităţile de laborator: chimie, fizică, biologie, informatică, la sala de sport sau pe terenurile de sport prevăzute cu coşuri de baschet sau porţi de fotbal.

În sala de curs elevii au următoarele obligaţii:

 • să nu se urce pe mese, scaune, pe pervazul geamului, să nu se aplece pe geam, periclitându-şi viaţa;
 • să nu pună mâna pe firele unor întrerupătoare sau lămpi dacă acestea nu sunt în bună stare;
 • să nu se implice în dezafectarea geamurilor sparte;
 • să închidă geamurile în cazul în care sunt în pericol de a se sparge (curent sau vânt puternic);

În situaţiile de mai sus elevii se vor adresa mecanicului şcolii, care are obligaţia să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp.

Pe coridoare trebuie să respecte următoarele reguli de securitate:

 • elevii se vor deplasa fără să alerge, nu îşi vor împinge colegii, nu le vor pune piedică;
 • elevii nu au acces la tabloul electric sau la hidrant, nu umblă la întrerupătoarele electrice defecte, ci sunt obligati să anunţe orice defecţiune sesizată mecanicului şcolii;
 • pe scările de acces, elevii vor urca (coborî) în mod civilizat, nu-şi vor împinge şi nu vor pune piedică celorlalţi colegi (pentru că pot provoca accidentări) şi nu se vor apleca peste balustradă;
 • în curtea şcolii, elevii au obligaţia de a se comporta civilizat: nu îmbrâncesc colegii mai mici sau mai mari, nu se urcă pe porţile de fotbal, pe panoul de baschet, pe mesele de ping-pong, pe garduri sau în pomi;
 • este interzis accesul elevilor în subsolul clădirii, la centrala electrică sau în încăperea cu centrala termică.

 

ANEXA 2

PĂSTRAREA DOTĂRILOR ŞI A SĂLII DE CLASĂ

La fiecare început de an şcolar, elevii Colegiului German Goethe sunt întâmpinaţi în săli de clasă renovate şi igienizate. Considerăm că este de datoria noastră, elevi şi profesori, ca cei care folosim aceste săli de clasă zilnic, să avem grijă să păstrăm locul în care ne desfăşuram activitatea în aşa fel încât să ne facă plăcere să stam în acest loc.

Cadrele didactice au şi rolul de a oferi elevilor un model de ordine, de organizare a locului de muncă în calitatea lor de educatori.

Având în vedere cele de mai sus, dorim să responsabilizăm colectivele de elevi, profesorii diriginţi şi profesorii clasei în depistarea şi remedierea tuturor deteriorărilor survenite în sala de clasă, precum şi a prevenirii acestora.

La începutul fiecărei ore de curs, profesorul va consemna în Caietul de Observaţii al clasei stricăciunile pe care le observă la începutul orei, identificând cu ajutorul elevilor cine a provocat acea problemă.

Elevii de serviciu din acea zi au, de asemenea, datoria de a supraveghea bunurile din sala de clasă, de a  încuia uşa sălii ori de câte ori elevii îşi desfăşoară ora în altă sală, de a consemna în Caietul Clasei problemele care apar şi, în colaborare cu profesorul orei următoare sau cu profesorul diriginte, de a stabili cine este responsabil pentru stricăciunile apărute.

Avem în vedere ca:

 • scaunele şi mesele să fie în bună stare, să nu fie inscripţionate,deteriorate;
 • dulapurile şi catedra din sală să fie în stare bună, să nu fie inscripţionate;
 • întrerupătoarele şi dispozitivele de iluminat din sală să funcţioneze, caloriferele din sală să fie în bună stare;
 • ferestrele să aibă lanţul de securizare în cazul deschiderii;
 • uşa sălii de clasă şi încuietoarea să nu fie deteriorate.

Elevul / Elevii care a / au produs stricăciunile are / au obligaţia să le remedieze în cel mult o săptămână (v. Codul de conduită, Secţiunea G, capitolul II)

 

 

 

 

ANEXA 3

MĂSURI DE PĂSTRARE A IGIENEI ŞI DE UTILIZARE
A GRUPURILOR SANITARE

În vara 2009 s-au efectuat igienizarea şi renovarea grupurilor sanitare din şcoală.  În anii şcolari anteriori, contrar eforturilor făcute de conducerea şi administraţia şcolii, a firmelor de curăţenie angajate, aspectul grupurilor sanitare lăsa mult de dorit, ca urmare a nerespectării de către elevi a unor norme minime de conduită civilizată.

De aceea, considerăm necesar să amintim regulile pe care elevii trebuie să le respecte.

Normele privind utilizarea grupurilor sanitare sunt:

 • elevii vor păstra în bună stare vasele de toaletă, chiuvetele, rezervoarele, alte dotări existente;
 • deşeurile se vor depune în coşurile aflate în fiecare cabină şi nu în vasele de toaletă sau chiuvete, pentru a nu le înfunda şi pentru a nu provoca alte daune (inundaţii, de ex.);
 • este interzisă inscripţionarea pereţilor, a uşilor cabinelor W.C., a vaselor sanitare etc.;
 • robinetele trebuie folosite cu grijă pentru a nu se defecta, iar apa trebuie oprită după utilizare.

Nerespectarea de către elevi a normelor de mai sus constituie abatere disciplinară. Elevii au obligaţia de a remedia daunele produse. În caz contrar, abaterea se pedepseşte conform prevederilor prezentului Regulament.